Back Cover
Look Inside

Matematika 6 – Libër mësuesi

Matematika 6 – Libri i Mësuesit, është publikuar në origjinal në anglisht në vitin 2010. Ky botim publikohet në marrëveshje me Oxford University Press.

Libri i Mësuesit është konceptuar si pjesë përbërëse dhe mbështetëse për lëndën e Matematikës 6. Libri vjen në ndihmë të punës së mësuesit në trajtimin sa më efikas të materialit që ndodhet në Librin e Nxënësit 6 dhe Fletoren e Punës 6

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: