Back Cover
Look Inside

Matematika 1 – Libër mësuesi

Matematika 1 – Libri i Mësuesit, është publikuar në origjinal në anglisht në vitin 2010. Ky botim publikohet në marrëveshje me Oxford University Press.

Ky Libër Mësuesi është formuluar për të mbështetur Matematikën 1A, 1B, 1C të botimeve Dita Print. Zhvillimi i konceptit dhe njohurive – pasqyrimi i temës që nënvizon njohuritë që duhet të përvetësojë nxënësi në këtë temë…

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: